Pim van Lommel

Pim van Lommel (65) werkte ruim vijfentwintig jaar als cardioloog en kreeg in die periode veel te maken met mensen die een bijna-dood ervaring (BDE) hadden. Dit leidden tot een lang en intensief onderzoek naar dit tenomeen. Onlangs verscheen zijn boek 'Eindeloos Bewustzijn', waarmee hij een brug slaat tussen wetenschap en spiitualiteit.

Waar geloof je in?
"Religie staat voor verbinding. In die zin ben ik religieus, want ik zoek naar verbanden en zingeving. Daarom stel ik vragen en veel mensen hebben me antwoord kunnen geven. Mijn onderzoek naar BDE's is in de afgelopen twintigjaar mijn levensvefk geworden. Met name om het bespreekbaar te maken binnen de materialistlsche weenschap. Ik geloof dat er meer is dan onze zichtbare wereld. En dat dit 'niet-zichtbare' - waar ons bewustzijn een onderdeel van Is-wel eens een heel belangrijke rol zou kunnen spelen in wie wij zijn, hoe wlj leven en wat wij doen. Ons bewustzijn wordt gevormd door dat wat er denken en voelen - zaken die meetbaar noch zichtbaar zijn-en vormt daarom de essentie van ons menszijn en wat we met onszelf en de aarde doen. Het bewustzijn is volgens mijn vaste overtuigingg niet op een bepaalde tijd en plaats te lokaliseren en is daarom non-lokaal. Iemand met een BDE ervaart heel intens dat alles met elkaar verbonden is. Niet alleen fysiek, maar ook verleden, heden en toekomst. ieder detail, iedere emotie uit iemands leven komt aan bod. De persoon in kwestle Is volgens de wetenschap klinlsch dood, maar ervaart alles toch helderder dan ooit. Ik kan het niet wetenschappeijk bewljzen, maar het is haast onvermijdelijk om te concluderen dat de dood een andere staat van bewustzijn is. Ik ben verheugd over alle posltieve reacties e steunbetuigingen van vele kanten. Uiteraard zljn er ook enige sceptici vanuit de wetenschap en het nodige protest. Mensen - en zeker wetenschappers - houden nu eenmaal graag aan hun mening vast Maar wie nooit van mening is veranderd,heeftzelden iets geleerd Daarom onderzoek ik ook andere mogelijkheden en blijf ik openstaan voor nieuwe inzichten. Onze hersenen functioneren mijns inziens .i als een zend-ontvanger waardoor we ons van ons eigen bestaan bewust zijn. Zij zijn eerder facilitair dan dat ze produceren. Dus wie voelt, doet en denkt er nu eigenlijk? Er zijn we ons lichaam of hebben we een lichaam? Dat blijven interessante vragen."

Bedoel je met bewustzijn ook wel de ziel?
"Ik gebruik het woord 'ziel' nooit omdat Ik denk dat dit onnodige verwarring schept. 1k probeer buiten de culturele en religieuze kaders om zoveel mogelijk woorden en begrippen te gebruiken die iedereen zelf kan invullen. Daarom heb ik het in mijn boek ook niet over 'God' aangezien een moslim, een hindoe of een boeddhist daar weer andere benamingen voor hebben. Het bewustzijn heeft drie verschillende niveaus.Zo Is er het waakbewustzijn, Dit is het fysieke aspect van ons bewustzijn dat we ervaren wanneer we wakker zijn. Ook wel bekend als het ego. Dan is er - zoals Jung dit noemt - het gemeenschappelijk menselijk bewustzijn, het onbewuste, waarbij we op een ander niveau als mensheid met elkaar verbonden zijn Hier komen ook de sprookjes,de vertellingen en het Intuïtief weten vandaan, Tenslotte is er het universele, kosmische bewustzijn. Dit is bewustzijn op het allerhoogste niveau. Zoals een mystieke ervaring bij een BDE, tljdens een medltatie of na een ernstige crisis. En al deze verschillende niveaus zijn intensief en non-lokaal verbonden.

Sterven is net zo gewoon als geboren worden

Wat verandert er na een BDE ?
"Een BDE is een diepe ervaring die een blijvende verandering teweeg brengt. Het duurt vaak jaren voordat mensen het een plaats kunnen geven. Afgezien van het feit dat alle angst voor de dood is weggevallen, krijgt iemand zulke diepe inzichten over het leven, de dood en zichzelf dat het bijna onmogelijk is om dezelfde persoon te blijven. Hier in het Westenheerst nog steeds een materialistisch wereldbeeld waarin dergelijke ervaringen niet passen.Zo'nvijftigprocent van de gehuwde mensen die een BDE hebben gehad raakt daarom vervreemd van hun partner. Zij voelen zich onbegrepen, kunnen hun gevoel niet delen. Na een BOE staat iemand als het ware helemaal open, waardoor een verhoogde intuïtieve gevoeligheid wordt ervaren. Alles komt veel gemakkelijker bij hen binnen en dat blijkt gewoon te veel! Onze hersenen zijn in principe afgestemd op kanaal een maar deze mensen ontvangen tegelijkertijd kanaal twee, drie en vier, dus ook hot bewustzijn van anderen.voor deze mensen worden liefde en acceptatie naar henzelftoe het belangrijkst en doen zaken als tijd, geld en macht er met meer toe. Deze mensen trekken zich terug uit de maatschappij of gooien het roer volledig om. De ervaring op zich is dus meestal prachti, maar het Integreren ervan een langdurig proces."

Waar vind je liefde?
"Bij elk mens,ieder dier, in de natuur. Het Is net zoals het eindeloze bewustzijn. Wanneer je je ervoor openstelt vind je het overal, want het is overal."

Waar op je op ?
"Dat steeds meer mensen zich hiervan bewust worden;alleen dan zal de wereld veranderen. Alsje in staat bent liefde aanjezelfen aan anderen te geven dan heeft dat een positief effect op je omgeving.
Elke veranderin gbegint nog steeds bij jezelf. En hier op aarde moeten we het toch doen."

'Eindeloos bewustzijn', Pim van Lommel, uitgeverij Ten Have,
€ 24,90 ISBN 9789025957780.

tekst : Roxane Catz
fotografie : Uitgeverij Ten Have